ფისკლური და საგადასახადო

Fiscal

ვუწევთ კონსულტაციებს  და ვგევმავთ გადასახადების მართვას. ასევე, შევისწავლეთ კანონმდებლობის საუკეთესო გამოყენების გზებს,  რათა მოვახდინოთ კომპანიების რესურსების ოპტიმიზაცია და ლიკვიდურობა.

აღრიცხვა-ანგარიშის და ფისკალური ვალდებულებების შემუშავება

ფიზიკური პირების და კომპანიების პერიოდული ვალდებულებები ყველა არსებული  გადასახადთან დაკავშირებით.

საგადასახადო ინსპექცია

კონსულტაცია და წარმომადგენლობა

დეკლარაციები და გადასახადების გადახდა

მემკვიდრეობის მიღებაზე, ჩუქებაზე, ქონების გადაცემაზე, დოკუმენტირებულ იურიდიულ აქტებზე, მუნიციპალური პლუსვალია.

კომერციული რეორგანიზაციებისა და საზოგადოებების ჯგუფების ფისკალური იმპლემენტაცია.

კონსულტირება, დაგეგმვა, შესრულება და კომერციული სტრუქტურების  კონტროლიფისკალური თვალსაზრისით.

საერთაშორისო გადასახადების სისტემა

თქვენი ფირმის საერთაშორისო დონეზე ოპერირებისათვის ყველაზე ხელსაყრელი საგადასახადო სისტემის შესწავლა.