კომერციული და საბანკო სამართალი

Mercantil

ბიზნესის სტრუქტურა, მისი დაგეგმვა, ზრდა, უფლებამონაცვლეობა, ღირებულების დადგენა ან  წილების გადაცემა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, კანონმდებლობის სირთულის და საქმიანი გადაწყვეტილებების მაღალი ღირებულების  გათვალისწინებით.

ანალოგიურად, საბანკო სამართალი იძენს უდიდეს მნიშვნელობას მეწარმეებისა და მომხმარებლების უფლებების დაცვაში.

სამეწარმეო სამართალი

კონსულტაცია კომპანიებზე, კომპანიების დაარსება და დახურვა, აქციათა პაკეტების შეძენა და გაყიდვა, პარტნიორთა კრებებზე დასწრება, აქციონერული დაქონებრივი რეორგანიზაცია. საოჯახო პროტოკოლი. შერწყმა და გაყოფა. კომპანიათა ჯგუფი.

ბანკროტობის შესახებ სამართალი

რედიტორთა კონკურსებში მონაწილოების მიღება და ალტერნატიული გზების შესწავლა.

სასამართლო პროცესებზე დაცვა.

საზოგადოების გადაწვეტილებების გასაჩივრება,საზოგადოების და ინდივიდუალური საჩივრები, აქციონერთა და მეწილეთა უფლებების დაცვა, არ გადახდის გასაჩივრება.

კომერციული ხელშეკრულებების სამართალი

ხელშეკრულებები ტრანსპორტირების, თანამშრომლობის, საშუამავლო, საკომისიო, აგენტის, დისტრიბუციის და მომსახურების გაწევის თაობაზე.

საბანკო სამართალი

მინიმალური საპროცენტო განაკვეთის განსაზღვრა, „სვოპი“, იპოთეკური ხელშეკრულების გაფორმების ხარჯები, აქციების საჯარო განთავსება, ბანკების მხრიდან მითვისებაზე პასუხიმგებლობა, დაცვა არახელსაყრელი პირობებისაგან.